NA ANTENIE: BLUES O RANNYM WSTAWANIU/KASA CHORYCH
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

„Historia syna” - książka Marie-Hélène Lafon

Publikacja: 20.06.2022 g.10:48  Aktualizacja: 20.06.2022 g.10:55 Maria Ratajczak
Kraj
„Zadaję sobie pytanie, czy za sto lat będzie się czytać Lafon jak dziś Flauberta.” – „Madame Figaro”
historia syna okładka - Wydawnictwo Literackie
Fot. (Wydawnictwo Literackie)

An­dré za­wsze miał dwa sło­wa na okre­śle­nie swo­ich ma­tek. Było to tro­chę trud­ne do wy­tłu­ma­cze­nia. Mó­wił mama na Hélène, swo­ją ciot­kę, któ­ra wy­cho­wa­ła go w Fi­ge­ac, i moja mat­ka na Ga­briel­le, swo­ją mat­kę, któ­ra miesz­ka­ła w Pa­ry­żu; prze­by­wał z nią tyl­ko przez czte­ry ty­go­dnie w roku w cią­gu pierw­szych sie­dem­na­stu lat ży­cia, a jesz­cze rza­dziej, od­kąd wy­pro­wa­dził się z domu swo­je­go dzie­ciń­stwa. Hélène i Léon zna­li już wte­dy Ju­liet­te; przed­sta­wił ją im wio­sną czter­dzie­ste­go dzie­wią­te­go roku, nie­ca­ły rok po pierw­szym z nią spo­tka­niu, gdy zdo­był pew­ność, cho­ciaż w grun­cie rze­czy miał ją od sa­me­go po­cząt­ku, od kie­dy tyl­ko zo­ba­czył Ju­liet­te, za­nim z nią po­roz­ma­wiał. Lu­bił o tym my­śleć, o tym jak z Ju­liet­te wszyst­ko było wia­do­me, od razu i na za­wsze.

Fragment książki „Historia syna”, Marie-Hélène Lafon.


Literacko tydzień otwieramy poleceniem powieści utytułowanej francuskiej autorki Marie-Hélène Lafon. W polskim wydaniu ukazała się jej powieść „Historia syna”, której oś fabularną stanowi życie mężczyzny, wychowanego bez ojca i w oddaleniu od biologicznej matki. 

To historia rodzinna, choć pewnie odbiegająca nieco od literackiego szablonu, do którego przyzwyczaiły nas rodowe sagi i wielotomowe historie kilku pokoleń. Oszczędna w słowach i powściągliwa w narracji opowieść, budująca fabułę na bazie fotograficznych klisz, obrazów, wspomnień utrwalonych w zapachach, słowach i krajobrazach. To co opowiedziane jest uzupełniane też przez to, co przemilczane, nieobecne, spychane na margines pamięci. 

Od pierwszych zdań mamy poczucie obcowania z literaturą wyjątkową, pisarstwem wysokiej próby. Autorka jest świadoma mocy zapisywanych słów, stosuje je więc z precyzją i dawkuje z aptekarską dokładnością. Międzynarodowy sukces tej pozycji nie dziwi zupełnie. 

Książka „Historia syna” ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego w tłumaczeniu Agaty Kozak.

https://radiopoznan.fm/n/tR3p1b
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 20:00 22:00 23:00 06:00 07:00

@TWITTER