NA ANTENIE: WIOSENNIE (2021)/ANNA JURKSZTOWICZ
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

OGŁOSZENIA

BZP/3/2023
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na "Zakup komputerów stacjonarnych"

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Szczegółowy opis zamówienia
Opis równoważności pakietu programów biurowych
Formularz oferty

Odpowiedzi na zadane zapytania:

- odpowiedź na zapytanie nr.1
- odpowiedź na zapytanie nr.2

Wyniki
wyniki.pdf


Remont pomieszczeń studia radiowego oraz budowa wentylacji mechanicznej wraz z wyrzutnią terenową w budynku Radia Poznań i dokumentacją powykonawczą

Postępowanie przetargowe zostało zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania, tj. https://ezamowienia.gov.pl
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9734daae-486a-11ed-9171-f6b7c7d59353
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-9734daae-486a-11ed-9171-f6b7c7d59353

Uwaga: Dokumentację techniczną (Załącznik nr 9 do SWZ) w wersji elektronicznej należy pobrać ze strony internetowej: https://radiopoznan.fm/uploads/files/2023-01-25/BZP01-2023.zip.


Informacja

Informujemy o wszczętym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.
Strona prowadzonego postępowanie: https://ezamowienia.gov.pl
ID postępowania: ocds-148610-043bb3cc-4086-11ed-9171-f6b7c7d59353.


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „RADIO POZNAŃ” S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-765) przy ul. Berwińskiego 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097316, z kapitałem zakładowym 821 900,00 zł wpłaconym w całości, REGON: 630158101, NIP: 777-00-06-551, zwana dalej Spółką, sprzeda:
1. Samochód NISSAN PATROL GR 2.8 TDi MR’98:
− rok produkcji – 1999,
− przebieg – 194 595 km,
− poj. silnika – 2 826 cm3, moc 95 kW DIESEL,
− wyposażenie dodatkowe : lakier metalizowany (dopłata),

Samochód można obejrzeć w dniach 03-06.10.2022 - godz. 9:00-15:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Berwińskiego 5. Cena wywoławcza: 16 300 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych 00/100).
1. Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółki do 07.10.2022 r. do godz. 10.00 w pokoju 22.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić do 07.10.2022r. na konto 21 1020 4027 0000 1002 1007 8352.
3.1. (kwota powinna znajdować się na koncie Radia w momencie otwarcia ofert). Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10.2022 r. o godz.10.15. 3.2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru.
3.3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
3.4.Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
3.5. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę samochodu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania wyboru.
3.6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia zapłaty ceny.
Spółka zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży Nissan patrol - oferta sprzedaży

Formularz ofertowy Nissan.pdf
Sprzedaż samochodu informacja.pdf
Zdjęcia.zip


ZP/6/2022
Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert.
Informacja z otwarcia ofert.pdf

Wyniki
wyniki.pdf


BZP/01/2022
Dostawa komputerów dla Radia.

Zapytanie ofertowe
Przedmiot Zamówienia
Projekt umowy

Informacja w sprawie wyboru oferty
Informacja w sprawie wyboru ofert.pdf


ZP/3/2021
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI RECEPCYJNO-INFORMACYJNYCH

Zapraszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

SWZ.pdf
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
załącznik nr 1 FO.pdf
załącznik nr 2.pdf
załącznik nr 3.pdf
załącznik nr 4.pdf
załącznik nr 5 wykaz usług.pdf
załącznik nr 5a wykaz osób.pdf
załącznik nr 6 umowa.pdf
załącznik nr 7 OPZ do SWZ.pdf
Zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia.pdf

Odpowiedzi na zadane zapytania:

odpowiedzi wykonawcy.pdf
odpowiedzi wykonawcy2.pdf
MM1.pdf
MM2.pdf
MM3.pdf
załącznik nr 1 FO.docx
załącznik nr 2.docx
załącznik nr 3.docx
załącznik nr 4.docx
załącznik nr 5 wykaz usług.doc
załącznik nr 5a wykaz osób.doc

odpowiedź na zapytania_wykonawcy3.pdf

odpowiedź na zapytania_wykonawcy4.pdf

odpowiedź na zapytania_wykonawcy5.pdf

odpowiedź na zapytania_wykonawcy6.pdf
załącznik nr 6 umowa.pdf


przeznaczona_kwota.pdf

Informacje z otwarcia ofert
informacja_OO.pdf

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty
wyniki.pdf

Informacja o unieważnieniu
informacja o nieważnieniu decyzji o wyborze ofert.pdf


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze - wynikiII.pdfZaproszenie do składania ofert

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania Spółki Radio Poznań S.A. w Poznaniu za lata 2021 i 2022

Zaproszenie - wybór audytora.pdf


Analiza rynku

W ramach procedury analizy rynku zapraszamy do składania ofert na sprzedaż i dostawę routerów dla Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.

Analiza rynku
załącznik nr 1 do analizy rynku
załącznik nr 2 do analizy rynku
załącznik nr 3 protokół odbioru urządzenia

Rezultat Informacja


ZAPYTANIE OFERTOWE
"Dostawa oprogramowania antywirusowego"

Zamawiający Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.1 zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Dostawę oprogramowania antywirusowego"

Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1,2 OPZ
Załącznik nr 3 projekt umowy

Zapytania/odpowiedzi:
Odpowiedz na zapytanie 2021-06-14

Informacja z otwarcia ofert i wyniki

informacja z otwarcia ofert.pdf
wyniki.pdf


ZP/1/2021
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Radia Poznań S.A. w Poznaniu (postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji)

Postępowanie prowadzone jest na Platformie eZamawiający: https://radiopoznan.ezamawiajacy.pl.

Ogłoszenia o wyniku postępowania
ZP_1_2021_Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf


BKZP/7/2020
Dostawa bramy internetowej wraz z usługą wdrożenia

Link do postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
BKZP_7_2020_informacja o wyborze oferty.pdf


BKZP/4/2020
Dostawa serwerów z macierzą i systemem backupu oraz usługą wdrożenia i przeniesienia danych

Zamawiający, Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu, Radio Poznań S.A. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów z macierzą i systemem backupu oraz usługą wdrożenia i przeniesienia danych (znak sprawy: BKZP_4_2020) prowadzone jest na Platformie eZamawiający: (https://radiopoznan.ezamawiajacy.pl)

Link do dokumentacji postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
BKZP_4_2020_Informacja o wyborze oferty.pdf


BKZP/1/2020 Świadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z sygnałami RDS Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu Radio Poznań S.A. w sześciu zadaniach

1/ BKZP_1_2020_Ogłoszenie o zamówieniu
2/ BKZP_1_2020_EMISJA I DOSYŁ - SIWZ
3/ BKZP_1_2020 Załączniki nr 1-4
4/ Instrukcja miniPortal UZP - Załącznik nr 5
5/ MiniPortalUZP-identyfikator-postepowania.txt
6/ KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1edfd687-104a-4e35-82a0-2c1bcf8bb270.asc
7/ espd-request_załącznik 6.zip

Zmiany w treści SIWZ dla BKZP/1/2020

1/ BKZP_1_2020_Zmiana treści SIWZ
2/ BKZP_1_2020 Załączniki nr 1-4 (wersja po zmianach SIWZ)

Uwaga!

Informacja dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji: 2020-05-08 godz. 13:00

BKZP_1_2020 Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

BKZP_1_2020 Informacja z otwarcia ofert


BKZP/3/2019
Świadczenie usług ochrony osób i mienia i realizacja czynności recepcyjno-informacyjnych

1/ BKZP_3_2019 Ogłoszenie o zamówieniu br
2/ BKZP_3_2019 SIWZ
3/ BKZP_3_2019_Załącznik do SIWZ nr 1
4/ BKZP_3_2019_Załącznik do SIWZ nr 2
5/ BKZP_3_2019_Załącznik do SIWZ nr 3
6/ BKZP_3_2019_Załączniki do SIWZ nr 4-9

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

BKZP_3_2019 odpowiedzi na zapytania Wykonawców.pdf
BKZP_3_2019_odpowiedź na zapytanie Wykonawcy_2.pdf

Informacja z otwarcia ofert

BKZP_3_2019 Informacja z otwarcia ofert

Informacje o udzieleniu zamówienia

BKZP_3_2019 Informacja o udzieleniu zamowienia


BKZP_1_2019
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Radia Poznań S.A

1/ BKZP_1_2019 Ogłoszenie
2/ BKZP_1_2019 SIWZ
3/ BKZP_1_2019_Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

BKZP_1_2019_Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze

BKZP_1_2019 Informacja o wyborze oferty.pdf
SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 21:00 07:00 09:00 10:00 11:00

@TWITTER