NA ANTENIE: LECZ GLUPIEGO ZYCIA ZAL (2023)/BOOGIE BOYS (20.4.NA URODZINACH RADI
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Las poza cywilizacją [KONKURS]

Publikacja: 14.09.2020 g.09:00  Aktualizacja: 14.09.2020 g.09:56
Wielkopolska
Radio Poznań i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznania zaprasza słuchaczy do udziału w konkursie, który w dniach 14-18.09.2020 odbywać się będzie w pasmie „Mała czarna”.
las droga wiosna - Kacper Witt - Radio Poznań
Fot. Kacper Witt (Radio Poznań)

Idea projektu:

„Las poza cywilizacją” oparta jest na ludziach, ich pozytywnych emocjach i zawodowej pasji. To projekt tworzony przez ludzi z pasją dla ludzi, chcących poszerzyć swoje przyrodnicze i krajoznawcze horyzonty.

To jeden z niewielu projektów, który dzięki bezpośredniej interakcji między laureatami konkursu, a organizatorami buduje emocjonalną więź, pobudza ciekawość i inspiruje uczestników do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi i korzystania z fachowej wiedzy leśników – organizatorów.

Projekt jest tym samym doskonałą okazją do zaprezentowania mieszkańcom Wielkopolski zawodu leśnika, jego pracy włożonej w pozyskanie, odtwarzanie i zachowanie zasobów leśnych, ukazując tę pracę „od kuchni”. Buduje wizerunek leśników poprzez pryzmat naszych zainteresowań, które zakorzenione są w lesie i są nim inspirowane.

„Las poza cywilizacją” to forma promocji nie tylko lasów regionu, ale także terenów leśnych położonych poza granicami Wielkopolski, a nawet na drugim końcu Polski czy też Europy – lasu do którego warto wracać o każdej porze roku.

Nagroda:

Nagrodą w konkursie będzie weekendowa (26 i 27.09.2020) wycieczka do Nadleśnictwa Taczanów dla 5 słuchaczy Radia Poznań, laureatów konkursu antenowego „Las poza cywilizacją” Zakwaterowanie i wyżywienie dla 5 laureatów zostanie zapewnione w miejscowości Kaliszkowice.

Program:

 - wyjazd w sobotę spod siedziby Radia Poznań, ul. Berwińskiego. Bus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu  zabierze wszystkich laureatów. Powrót- niedziela, godziny popołudniowe/wieczorne.

 - cel: wyjazd do Nadleśnictwa Taczanów

 - zakwaterowanie wraz z wyżywieniem: Kaliszkowice

 - zarys programu wyjazdu:

Ø  przywitanie gości przez organizatorów oraz krótka prezentacja Nadleśnictwa Taczanów następnie część terenowa;

Ø  Zadania terenowe dla uczestników pokazujące warsztat pracy leśników.

Ø  Zwiedzanie rezerwatów „Niwa” i „Majówka”;

Ø  Prezentacja drzewostanów dębowych „Płyty Krotoszyńskiej”-pozyskanie drewna na coroczną aukcję krotoszyńską;

Ø  Prezentacja wybranych tematów z zakresu ochrony lasu, lokalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu oraz stanem sanitarnym lasu;

Ø  Pokazanie działań z zakresu małej retencji, wraz z wyjaśnieniem działań PGL LP na rzecz zachowania i powiększania zasobów wodnych kraju;

Ø  Opowieść i zwiedzanie tajemniczej wymarłej wsi;

Ø  Integracja przy ognisku, lokalne legendy;

Ø  Poranna obserwacja jeleni na rykowisku;

Ø  Zwiedzanie lotniska w Michałkowie - ukazanie działań ppoż. LP;

Ø  Grzybobranie;

Ø  Spotkanie z sokolnikiem;

Ø  Kultura ludowa (twórczość lokalnego rzeźbiarza Pawła Brylińskiego);

Ø  Wywiad z uczestnikami (prowadzący: red. Rafał Regulski), który zostanie wyemitowany na antenie Radia Poznań po zakończeniu wydarzenia.

Ø  (program wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora i fundatora)

 

REGULAMIN KONKURSU „LAS POZA CYWILIZACJĄ” (termin 14.09-18.09.2020)

 

 1. Organizatorem konkursu antenowego „Las poza cywilizacją”, zwanego dalej Konkursem, jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań” S.A., REGON: 630158101 , NIP: 777-00-06-551, KRS: 0000097316 Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Akcyjny 821.900 PLN, aport spółki 689.700 PLN.
 2. Fundatorem nagrody jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Gajowa 10, 60-959 Poznań.
 3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie objętym zasięgiem radiowym Organizatora oraz transmisji za pośrednictwem internetu.
 4. Nagrodą w konkursie jest weekendowa wycieczka do Nadleśnictwa Taczanów w dn. 26-27.09.2020r. Szczegółowy program wycieczki określony jest
  w załączniku do regulaminu.
 5. Konkurs składający się z 5 edycji zostanie przeprowadzony w pasmie przedpołudniowym w dni powszednie w terminie 14-18.09.20 . Pytania konkursowe będą zadawane na antenie Radia Poznań. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe SMSem na numer 71601. Koszt brutto wysłania jednego SMSa to 1,23 zł.
 6. Wysłanie SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe na numer 72601 stanowi przystąpienie do konkursu i akceptację warunków niniejszego regulaminu, a także oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w konkursie wskazanych w niniejszym regulaminie.
 7. W konkursie mogą wziąć udział jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik konkursu spełnia wymagania określone niniejszym regulaminem. W przypadku niespełniania tych wymagań, a także w przypadku trudności z potwierdzeniem spełnienia tych wymagań, organizator ma prawo wykluczenia uczestnika z konkursu.
 9. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez uczestnika przepisów obowiązującego prawa albo postanowień niniejszego regulaminu, organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z konkursu.
 10. Dane osobowe uczestników–zwycięzców konkursu są zbierane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) Administratorem danych jest organizator. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora i fundatora w celu przyznania nagród w konkursie
  i w celu umożliwienia udziału w wycieczce stanowiącej nagrodę.
 11. Nagrodę otrzymuje osoba, która pierwsza przyśle prawidłową/wyczerpującą  odpowiedź na pytanie konkursowe i nie była  laureatem  edycji tego konkursu w latach ubiegłych.
 12. W razie trudności z ustaleniem nadawcy SMSa, organizator domniemywa, że nadawcą jest właściciel numeru telefonu, z którego przysłany został SMS. W takim wypadku organizator może zobowiązać uczestnika do potwierdzenia dokumentem, że jest właścicielem numeru telefonu, z którego nadany został SMS. W razie niespełnienia tego wymogu, organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z konkursu.
 13. Wygrana zostanie potwierdzona przez organizatora telefonicznie, na numer telefonu, z którego przysłany zostanie pierwszy SMS z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe.
 14. W każdej edycji konkursowej zostanie wyłoniony jeden laureat.
 15. Nagroda określona w pkt. 4. nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Data wycieczki jest stała i nie podlega zmianie. Program wycieczki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 16. Fundator nagrody zorganizuje przejazd dla laureatów konkursu, pobyt, opiekę przewodnika, nocleg i wyżywienie oraz zrealizuje przygotowany przez siebie program wycieczki.
 17. Niestawiennictwo w miejscu wskazanym w załączniku do regulaminu jako miejsce wyjazdu we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 18. Organizator nie odpowiada za brak możliwości skorzystania z nagrody leżący po stronie uczestnika.
 19. Nadawca-Radio Poznań SA i fundator nagrody/organizator–Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie uczestników, ich bezpieczeństwo i przedmioty zagubione podczas wycieczki.
 20. Całkowita wartość nagrody zdobytej  w Konkursie przez 1 laureata wynosi ok. 870,00 zł netto. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) wartość wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
 21. Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji wizerunku na stronie internetowej Lasów Państwowych. Jednocześnie zrzekam się prawa do dodatkowego wynagrodzenia przysługującego mi z tytułu wykorzystania mojego wizerunku.
https://radiopoznan.fm/n/5r9AiX
KOMENTARZE 0