NA ANTENIE: NIC NIE MOZE WIECZNIE TRWAC/ANNA JANTAR, ROMUALD LIPKO
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Konińscy maturzyści czekają na wyniki rozmów ZNP z rządem

Publikacja: 23.04.2019 g.20:22  Aktualizacja: 23.04.2019 g.20:31
Konin
Od tych ustaleń zależeć może ich egzamin dojrzałości. Problem dotyczy sześciu spośród ośmiu konińskich szkół średnich.
strajk III LO Konin strajk matury - Sławomir Zasadzki
/ Fot. Sławomir Zasadzki

Jeśli strajk nauczycieli się przedłuży - mogą się nie odbyć klasyfikacyjne rady pedagogiczne dopuszczające uczniów do matury. W tej sytuacji o szczęściu mogą mówić uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i II Liceum w Koninie. W tych dwóch placówkach takie rady odbyły się przed rozpoczęciem strajku.

Wiedząc, że protest wisi w powietrzu, nie chcieliśmy dodatkowej nerwówki.Mieliśmy przygotowaną wcześniej propozycję ocen, byliśmy gotowi do wcześniejszej klasyfikacji, podjęliśmy decyzję z gronem pedagogicznym, że dla spokoju naszych uczniów, dla naszego spokoju i dla spokoju rodziców zwołamy radę klasyfikacyjną przed 8 kwietnia. Robiąc radę nie wiedzieliśmy, że ten strajk się rozpocznie, bo przecież decyzja o strajku podjęta została 7 kwietnia. Myśleliśmy, że będziemy wszyscy spokojniejsi. Nie zakładaliśmy też, że ten strajk będzie tak długo trwał, myśleliśmy, że to będzie kilka dni. Wyszliśmy z założenia, że skoro jest to tak ważna decyzja w życiu naszych uczniów to lepiej podjąć ją spokojnie przed 8 kwietnia, żeby nie wprowadzać dodatkowej nerwówki - mówi wicedyrektor II LO w Koninie, Aleksandra Kudła.

Szkoły, w których rady klasyfikacyjne się nie odbyły - do 26 kwietnia mają czas by je przeprowadzić. Warto podkreślić, że rady takie odbyć się mogą niezależnie od przebiegu i wyniku negocjacji związkowców z rządem.

 

https://radiopoznan.fm/n/ZPlcAp
KOMENTARZE 2
Obywatel 24.04.2019 godz. 11:25
Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
województwa wielkopolskiego

Z przykrością informuję, że rodzice, uczniowie oraz inne osoby i podmioty nadal zgłaszają do Kuratorium Oświaty w Poznaniu skargi i powiadomienia o nierealizowaniu przez szkoły i przedszkola ich ustawowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, odmawianiu przez nauczycieli wykonywania swoich obowiązków zawodowych oraz łamaniu konstytucyjnego prawa dzieci do edukacji.

Pragnę zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy ocena legalności strajku nauczycieli przez pracodawcę nie budzi jego wątpliwości, jest on zobowiązany do zapewnienia przez szkołę jej funkcjonowania zgodnie z wymogami nałożonymi przez ustawodawcę.

W szczególności brak jest uzasadnienia prawnego do zawieszenia zajęć w szkołach na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6 poz. 69, z późn. zm.) w okresie wiosennej przerwy świątecznej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych za zgodą organu prowadzącego, dyrektor jest zobowiązany poinformować o tym fakcie organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zauważyć należy, że strajk nauczycieli nie stanowi przesłanki do występowania z wnioskiem, o którym mowa w ww. § 18 ust. 2 pkt 2. W szczególności niedopuszczalne jest zawieszenie zajęć w sytuacji, gdy część nauczycieli nie bierze udziału w strajku i wyraża gotowość świadczenia pracy.

Podkreślenia wymaga, iż uregulowania prawne zobowiązują dyrektora do organizowania doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (art. 35 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

Przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele ustalają roczne oceny klasyfikacyjne (art. 44h ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

W przypadku, gdy nauczyciele strajkujący nie ustalą rocznych ocen, dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela do ustalenia tych ocen.

Zgodnie z art. 44q pkt 1 ustawy o systemie oświaty uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

W związku z powyższym uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ma w tym zakresie charakter porządkujący.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 5. ustawy Prawo oświatowe Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Z poważaniem

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska
Obywatel prawa 24.04.2019 godz. 08:42
Jak z rządem??? To samorząd finansuje szkoły! Poprzedni rząd podczas strajku zwalił płace na samorządy i w ten sposób umyli ręce! Moje dzieci stały się zakładnikami tego strajku ja ponoszę straty i będę pozywał za to. Jak nauczyciele strajkujący otrzymaja w jakiejkolwiek formie wynagrodzenie za czas strajku to sprawa idzie do prokuratury!